BRAHMOTSAVAM 2020 – 19th to 28th September

The  word “Brahmotsavam” is a combination of two Sanskrit words “Brahma” and “Utsavam”. In one context, it is said that,  Lord Brahma  first performed this festival and hence Brahmotsavam is referred to as Festival celebrated by Brahma.

In other context, the word Brahma refers to Grand or Huge and hence referred to as Grand Festival.

As per the legend, It is believed that Lord “BRAHMA”  will descend to the earth to conduct this festival    and hence the festival got the name Brahmotsavam,

To resemble this, a small empty wooden chariot known as “Brahmaratham”  will move ahead of the processions of the Lord Sri  Venkateswara.

This year the festival is being celebrated at SVT, between 19th and 28th September.  During the festival,  the Utsava-murti (processional deity) of the presiding deity Lord Sri Venkateswara, along with his consorts Sridevi and Bhudevi,  will be taken on a procession on “Padichattam” around the Vishnu Temple.

Programme details:

19th Sat ”“ 9.00am:Moolavar Abhishekam;  10.30am:Dwaja Aroganam; 04.00pm:Brahmotsava Yagam; 5.30pm:Bheri Thandanam followed by Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine. and Oonjal Seva.

20th Sun- 9.00am:Abhishekam for Utsavamoorthy(s) followed by Procession and Nithya Poojas. 04.00pm:Yagasala Homam  followed by Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine and Oonjal Seva.

21st Mon- As mentioned above for 20th..

22nd Tue-  As mentioned above  for 20th.

23rd Wed-  As mentioned above  for 20th.

24th Thu ”“ 9.00am: Abhishekam for Utsavamoorthy(s) followed by Procession and Nithya Poojas. 04.00pm:Yagasala Homam  followed by Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine.Garland Exchange ceremony with Sri Mahalakshmi and Oonjal Seva.

25th Fri   ”“    9.00am:Abhishekam for Utsavamoorthy(s) followed  Choonotsavam for Moolavar & Utsavamoorthys  and Nithya Poojas. 04.00pm:Yagasala Homam  followed   by Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine. and Oonjal Seva.

26th Sat ”“    9.00am:Abhishekam for Moolavar followed by Procession and Nithya Poojas. 04.00pm:Yagasala Homam  followed by Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine. and Oonjal Seva.

27th Sun-   8.00am:Yagasala Homam; 10.00am: Yathra Thanam followed by  Chakrasnanam  (Holy Immersion)

28th Mon- 8.00am: Abhishekam for Utsavamoorthys; 10.00am:  Kalyana Utsavam, Nithya Poojas. 03.00pm:  Pushpa Yagam; 06.00pm:  Vasantha Mandapa Poojas / Procession around Vishnu shrine followed by  Dwaja Avarohanam.

Ritual Donations:

Yagasala Homam ”“ $ 101

Abhishekam           ”“ $ 101

Archana                  ”“ $ 20

Kalyana Utsavam   ”“ $ 151

Day’s / Part-day’s Sponsorship:  $501, $1001 & $ 2001.

Garland Donations:

Day’s sponsor         ”“ $ 501

Morning session      ”“ $ 251

Evening session      ”“ $ 251

for Moolavar (Sat)   ”“ $ 220

Kalyana Utsavam    ”“ $ 251

Devotees are encouraged to take this opportunity to offer their prayers to the Lord and seek his divine blessings.

Short URL: https://indiandownunder.com.au/?p=15456